HOME > 사업영역 > 중고장비
제목
동부 로봇 Robot / Actuator / Ball Screw Type
 


 
 
 
* 제품명 : DRM series
* 거래방식 : 직거래
* 판매금액 : 협상(절충가능)
* 제품 분류 : Robot / Actuator / Ball Screw Type
* 제조사 : 동부로봇/한국
* 제품위치 : 경기도 이천
* 제품 상태 : A급
* 보유 모델
  - DRM200-S-750-I-L10-500-L0 : 2ea
  - DRM160-S-400-I-L10-650-L0-B : 2ea
  - DRM160-RP-400-I-L20-1250-L0-B : 1ea
  - DRM160-S-400-I-L20-550-L0 : 1ea
  - DRM160-LP-400-I-L25-1700-L0 : 1ea
  - DRM160-LP-400-I-L20-1250-L0-B : 1ea
이전글
다음글 Ultrasonic